2020

(1) Patent: 원뿔형 또는 선형 에너지 밴드 구조체를 이용한 전기소자 연결선, Won Seok Kim, Yeong Cheol Choi, and Seong Chu Lim (Feb. 2020)


2019

(1) Patent: 전이금속 이유화 물질 광소자의 감도 조절 방법, Won Seok Kim, Yeong Cheol Choi, Seung Beom Kang, Seong Chu Lim, Hamza Zad Gul (Jun. 2019)


2017

(1) Patent: 금속코팅 탄소섬유 진공게이지, Won Seok Kim, Seong Chu Lim, Ji Yeon Kim (Nov. 2017)